تيم فوتبال محلات هرسين سال ۵۸ + عكس

بیستون نیوز :

تیم فوتبال محله تازه اباد هرسین سال۱۳۵۸


Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284

 تيم فوتبال محلات هرسين سال 58 + عكس

تیم فوتبال محله تازه اباد هرسین سال۱۳۵۸

ایستاده از راست ،اسکندر ایمانی،مرتضی رجبی، حاج یعقوب وهابی، احد فضلی، اسد خان رستمی،هوشنگ مردانی،
نشسته ازراست، مسعود کرمی (لباس شخصی )شکرخان پیری،شهید کیومرث مظفری،احد الماسی،فرض اله نظری،جهانبخش رستمی

 تيم فوتبال محلات هرسين سال 58 + عكس

عکس تیم فوتبال هرسین محله تازه اباد سال۱۳۶۵
ایستاده راست،هوشنگ بیگی،جهانداررستمی ،قربان عزیزی ،جهانبخش رستمی ،جلیل مظفری،علی اشرف نظری،فرض اله نظری مربی

نشسته ازراست،،نوذرمظفری،علی تمسکی،داریوش رضایی،نوذرسیفعلی

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار