ساخت مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین/عکس

بیستون نیوز :

شهرداری هرسین در نظر دارد پروژه عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی بر طبق فهرست بهاء سال ۱۳۹۴ به پیمانکاران واجد الشرایط جهت تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه واگذار نماید.

شهرداری هرسین در نظر دارد پروژه عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی بر طبق فهرست بهاء سال ۱۳۹۴ به پیمانکاران واجد الشرایط جهت تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه واگذار نماید.

شهرداری هرسین در نظر دارد پروژه عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی بر طبق فهرست بهاء سال ۱۳۹۴ به پیمانکاران واجد الشرایط جهت تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه واگذار نماید.(کلیه عملیات اجرایی پارک تاریخی هرسین بایستی طبق ضوابط و مقررات میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه انجام گیرد)

– درج قیمت ها با احتساب کلیه هزینه های بیمه ، مالیات و … که بدون هیچگونه تعدیل و ما به التفاوت مصالح صورت می پذیرد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از این پیشنهاد ها مختار است.

– متقاضیان می توانند برای خرید اسناد ، مدارک ، مشخصات اجرایی پروژه و دیگر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا ۴ روز به واحد نظارت شهرداری هرسین مراجعه نمایند.

– مدت تسلیم پیشنهاد ها ۱۰ روز پس از اتمام مهلت خرید اسناد می باشد.

– هزینه نشر آگهی در روزنامه بر عهده برنده می باشد.

 

ردیف

پروژه

مبلغ اعتبار(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

محل اعتبار

۱

تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین

۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۷/۵۰۰/۰۰۰

استانی (ماده ۱۸۰)

111 ساخت مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین/عکس

1111111 ساخت مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین/عکس

11111 ساخت مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین/عکس

th19 ساخت مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین/عکس

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار