كمك ۲ ميليارد و ۸۴۷ ريالي كميته امداد هرسين درقالب طرح هاي عمراني

بیستون نیوز :

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان هرسين از پرداخت دو ميليارد و ۸۴۷ ميليون ريالي كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان هرسين به مددجويان تحت حمايت در قالب طرح هاي عمراني خبر داد.

به گزارش خبرنگار بيستون، كيومرث رحمتي پور مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان هرسين گفت :در راستاي خدمات رساني درحوزه عمران و ساختمان از ابتداي سال تا كنون اين مديريت اقدام به خريد پنج واحد مسكوني در سطح شهر و مساعدت به چهار خانوار از مددجويان تحت حمايت در زمينه خانه دارشدن اين عزيزان به تعاوني مسكن مهرجمعا به مبلغ يك ميليارد و نهصد و پنجاه و هفت ميليون و پانصد هزار ريال مساعدت شده است.

رحمتي پور در ادامه بيان داشت: در سالجاري نيز به ۳۳ خانوار از مددجويان تحت حمايت مبلغ بيش از ۴۵۹ ميليون ريال در سرفصل هاي تعمييرات كلي و جزئي و احداث حمام وسرويس بهداشتي مساعدت شده است.

مدير كميته امداد هرسين در ادامه اظهار داشت: هزينه هاي انشعابات آب ،برق،گاز طي تعامل كميته امداد با ادارات مذكور صورت گرفته از ابتداي سالجاري تا كنون بيش از  ۱۲۸ميليون و ۸۶۸ هزار ريال تخفيف انشعابات جهت ۴۸ خانوار مددجويان اين مديريت اعطاء شده است.

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان هرسين درخاتمه با بيان اين مطلب گفت: در سالجاري در راستاي كمك به مددجويان تحت حمايت به ۱۵ خانوار از اين عزيزان در جهت طرح بهسازي و كمك به اقساط وام بنياد مسكن روستائيان به مبلغ ۳۰۰ ميليون و ۸۴۰  هزار ريال مساعدت شده است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار